Zorg

OBS De Schakel biedt passend basisonderwijs zodat onderwijs en de begeleiding van 
kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De 
school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.
Leerkrachten, intern begeleiders, directeur en bestuurder werken in overleg met ouders aan één centrale opdracht:

Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk 
ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen

Wij maken dit mogelijk door:

 • De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie 
  planmatig toe te passen.
 • De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW), in de praktijk te
  brengen.
 • Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners binnen het SWV in te 
  schakelen, om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te 
  maken.

Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we met de extra deskundigen binnen en buiten onze school. 
Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de school grenzen, bijv. als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven waar de grenzen en de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een passend onderwijsaanbod te komen. Echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier basisonderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften.